Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

IF Projektmedel 2023 - ansökan öppen

Föreningar anslutna till Svenska Handbollförbundet kan fram till den 15/10 2023 ansöka om IF Projektmedel för projekt i föreningen.

Nedan anges i korthet de projektområden och beskrivningar om vad föreningar kan söka för 2023. All information går att finna på svenskhandboll.se >>

 

Projektområden 2023

Domarutbildningar inklusive mentorskap

Gäller Domarutbildning steg 2, Beachdomare 1 och Mentors- och instruktörsutbildning domare steg 1 och 2. Utbildningsstöd kan ges med 500 kr/deltagare, dock max 3 500 kr per arrangerande förening och utbildning.

Tränar- och ledarutbildning samt barn- och ungdomstränarsymposium

Tränarutbildning 1 (TU) och Beachtränarutbildning bas ersätts med 250 kr/deltagare.

TU1 och Beachtränarutbildning bas ska vara slutrapporterade i utbildningsmodulen i IOL senast den 15/10 2023 för att berättigade projektmedel.

TU2 och TU4 ersätts med 1 500 kr/deltagare. TU2 och TU4 ska vara startade och registrerade med sina deltagare i IOL:s utbildningsmodul senast den 15/10 2023 för att vara berättigade projektmedel.

Barn- och ungdomstränarsymposium och instruktörsutbildning i Svenska Handbollförbundets spelarutbildningsmaterial
Stöd till avgift/material vid regionalt arrangerade workshops (en dag) som arrangeras av Svenska Handbollförbundet (SHF) och SDF i samverkan. Ersättning ges med 400 kr per deltagare på SHF:s barntränarsymposium och 700 kr per deltagare på SHF:s instruktörsutbildning i SHF:s spelarutbildningsmaterial.

Tränarskola SHF:s spelarutbildning är ej sökbart för föreningar utan erhåller dessa för sina deltagare efter utbildningen så länge det finns medel kvar i potten.

Föreningsutveckling och nya verksamheter

Projekt vars syfte är att bredda föreningens verksamhet och stärka föreningens organisation och värdegrundsarbete genom exempelvis policys eller att i föreningen driva föreningsutvecklingsprojekt såsom Grundstenen eller utifrån materialen Framtidens handbollsförening och/eller Checklistor, föreningsutveckling från grunden. Processerna skall ske i samverkan med RF-SISU och/eller SDF, vilket anges i ansökan.


Nya verksamheter och grenar för att bredda föreningen (Handboll för alla hela livet)
Projektområden som omfattar etablering av för föreningen nya verksamheter såsom Hand the Ball, Five-a-side, Handboll Fitness, beachhandboll, paraverksamhet och så vidare. Maximalt sökbart belopp är 25 000 kr/projekt. Gäller ej stöd för anläggningsfrågor.

Projektmedel för Hand the Ball är ett stöd för uppstart och implementering av konceptet i föreningen. Stödet kan kombineras med andra projekt och stöd och innehåller kostnadstäckning för den obligatoriska utbildningen och ett visst utrustningspaket. Läs gärna mer på Handtheball.se.

Nystart av handbollsförening (sektionsförening/värdförening)/handboll på offensiven – 50 000 kr/förening
Riktade medel för uppstart av ungdomshandboll i ny förening, uppstart av en ny handbollssektion i en befintlig förening. Projektet faller inom ramen för handboll på offensiven.

Läs mer om att bilda en förening. Länk till annan webbplats.

Rekrytering i särskilt utsatta områden (enligt RF:s definition) – 75 000 kr/förening
Riktade medel för att bedriva verksamhet i socioekonomiskt och idrottssvaga områden enligt RF:s klassificering av områdestyper (DELMOS) 1 och 2 Excel, 187.3 kB..

Stödet skall bland annat ligga till grund för att skapa möjlighet att etablera en långsiktig närvaro med återkommande verksamhets- och aktivitetsledare som lär känna barn och ungdomar i det aktuella området. Närvaro över tid på de tider som krävs för att möta barn och unga i anslutning till skola och fritids. Pågående och nya projekt kommer att samlas inom nätverket och ramen för handboll för hjärta och gemenskap.

Etablering av nya spelformer (exempelvis kortplan och minibeach)
Stöd för insatser i anläggningsfrågor skall i första hand sökas genom RF-SISU anläggningsstöd vilket också skall vidimeras i ansökan av detta stöd.

Maximalt sökbart belopp är 10 000 kr/projekt.

Övriga projekt
Föreningars projektansökningar som ligger i linje med Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets intentioner med projektstöd, fokusområden och effektmål i SHF:s strategi 2025 utifrån att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom föreningshandbollen.

Exempel på projekt kan vara trygga miljöer, psykisk hälsa/ohälsa, samverkan mellan föreningar för att bibehålla och öka antalet träningsgrupper och antalet lag i spel samt rekryteringsinsatser av barn och unga.

Maximalt sökbart belopp är 20 000 kr/projekt.

Om IF Projektmedel

Syftet med IF Projektmedel är att utveckla föreningsverksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom föreningsidrott i hela landet.

Grundkriterier:

 • Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

 • Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.

 • Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli återbetalningsskyldig.

 • Lägerverksamhet: grundprincipen är att läger på föreningsnivå inte kan bekostas av föreningsstödet. RF ser att läger ofta är återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningarnas verksamhet.

 • Material: grundprincipen är att projektmedel till material inte kan beviljas (inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder osv.).

  Material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsen strategi 2025) kan beviljas.

 • Skolsamverkan är enligt RF inte ett prioriterat område inom ramen för föreningsstödet men är ändå ett tillvägagångssätt som kan användas för att utveckla verksamheten.

  Om stöd för skolsamverkan ska beviljas är det viktigt att verksamheten är beslutad av idrottsförening och skolledning och att fortsatt verksamhet i föreningens regi erbjuds efter projekttidens slut.

 • Aktiviteter på elevens val och friluftsdagar kan beviljas medel, som helt eller delvis täcker föreningens kostnader, om SHF bedömer att aktiviteten bidrar till att föreningens verksamhet utvecklas i enlighet med föreningsstödet syfte och mål.

 • Föreningsstödets projektmedel ska gå att följa i föreningens bokföring. Projekt redovisas på separat konto.

 • Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår och Återstartsstöd godkända för att kunna söka föreningsstöd 2023.

 • Budget, projektplan, syfte och mål för projektet skall redovisas i ansökan och redovisning.Publicerad: 2023-05-11

Senast uppdaterad: 2023-05-15

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!